Regulamin bloga

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bloga www.babyrooms.pl.

1.2. Używane w Regulaminie terminy oznaczają:

  • „Blog” – witrynę internetową dostępną pod adresem www.babyrooms.pl.
  • „Użytkownik” – osoba korzystająca z Bloga.

1.3. Korzystanie z Bloga oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Prawa autorskie

2.1. Wszystkie treści zamieszczone na Blogu, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, są chronione prawami autorskimi i są własnością Bloga lub innych podmiotów, którym przysługują odpowiednie prawa.

2.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści z Bloga bez zgody jest zabronione.

3. Zasady korzystania

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw innych Użytkowników.

3.2. Zakazane jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, lub naruszającym prawa innych osób.

3.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści.

4. Prywatność i ochrona danych osobowych

4.1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Zgłaszanie naruszeń

5.1. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie naruszenia Regulaminu, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Blogu.

6. Zmiany w Regulaminie

6.1. Blog zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na Blogu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Blogu.

7.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Bloga będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Bloga.

Dziękujemy za korzystanie z www.babyrooms.pl!